سازمان ملل: حملات سعودی "شوک آور و تکان دهنده" بود