دبیر کل سازمان ملل حمله به مراسم سوگواری در یمن را محکوم کرد