راهیابی جام بزرگ به فینال تفنگ سه وضعیت مسابقات ایتالیا