پیوند موسیقی دستگاهی و مذهبی سبب تولید آثار فاخر می‌شود