نعمت خلیفه: امسال برای قهرمانی در لیگ می‌جنگیم/ نباید اتفاق ریو تکرار شود