فرار 50 هزار شهروند قندوز به ولایت تخار در شمال شرق افغانستان