تجار ایرانی بازار خوبی در جمهوری چک فراهم کرده‌اند