تاکید گروه 24 بر افزایش سهم اقتصادهای نوظهور در صندوق بین المللی پول