تاکید گروه ۲۴ بر افزایش سهم اقتصادهای نوظهور در صندوق بین المللی