رشد اقتصادی وابسته به توسعه صادرات است/امیدی به مشوق‌های صادراتی نیست