حمایت تمام قد دولت از چایکاران/تمام مطالبات تا قبل از فصل سرما پرداخت می شود