جذب سرمایه های خارجی پروژه های عمرانی زمین مانده را احیا می کند