اشتاینمایر: دوران کنونی از زمان جنگ سرد خطرناک‌تر است