عکس/ اجرای نمایش تعزیه در تکیه نایب السطنه در عصر قاجار