میانگین هفتگی قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت