فیلیپین خواستار قطع رزمایش مشترک نظامی با آمریکا شد