پیشنهاد فلسطینی‌ها برای ساخت یک گذرگاه دریایی با نظارت اروپا در غزه