دادگاه استیناف پرداخت ۱۲۰ میلیون دلار سامسونگ به اپل را تایید مجدد کرد