حسن جعفری مفتخر به دریافت درجه دریاداری از دستان فرماندهی معظم کل قوا شد