برای نخستین بار : تلفن های همراه آمریکایی در ایران هم تحت پوشش هستند