از تریبون‌های عزاداری برای تبلیغات زودهنگام انتخابات استفاده نشود