فقط 197 واحد تولید تهران تسهیلات جدید دولت را دریافت کردند