ژنرال اسرائیلی شیمون پرز را دروغگو و فریبکار خواند