کلینتون و ترامپ بدترین احساسات را بین آمریکایی‌ها برانگیخته‌اند