یک روزنامه حامی اردوغان: گولن پاسپورت واتیکان را دارد