مذاکره یکی اپراتور تلفن همراه برای اپراتوری پست/ فعالیت پست آمریکایی TNT در ایران متوقف شد