مروری بر وضعیت یکی دیگر از کاندیدا های احتمالی ریاست جمهوری 96