رهبران مذهبی انگلیس خواستار انتقال کودکان از اردوگاه کاله فرانسه شدند