داعش بیش از یک چهارم اراضی خود در عراق و سوریه را از دست داده است