شهادت مجری عملیات استشهادی در قدس و هلاکت یک شهرک نشین