دومین تاجر بزرگ فلزات جهان خواستار افزایش تجارت با ایران شد