کاخ سفید: همکاری امنیتی آمریکا با عربستان چک سفید نیست