تبادل برق با کشورهای همسایه از مرز 2000 مگاوات گذشت