انتقاد مقام سعودی از رأی مثبت قاهره به قطعنامه روسیه درباره سوریه