مودی: هند می تواند نیازش به انرژی را از منابع پاک تامین کند