شماری بر اثر انفجار خودروی بمب گذاری شده در استان حکاری ترکیه زخمی شدند