خزانه داری امریکا، تحریم های علیه ایران را کاهش داد