برجام به تنهایی نمی‌تواند سرمایه‌ها را به بورس بکشاند