تغییر در کابینه یازدهم کلید خورد/ گام اول؛ حوزه فرهنگ