عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ارتباطی به کنگره آمریکا ندارد/واشنگتن از هیچ فرصتی علت ایران کوتاهی نمی‌کند