منازعه بر سر جلسه شورای امنیت بالا گرفت/ مسکو، فرانسه را متهم کرد