بازارهای غیررسمی عامل اصلی افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر است