فاکس نیوز: ساعات سخت ترامپ تا شروع دومین مناظره انتخاباتی با کلینتون