پنج فراکسیون کرد در عراق خواهان خروج نیروهای ترکیه از این کشور شدند