هتل کپری قلعه‌گنج، نماد کپر را از فقر به ثروت تغییر داد