کنار گذاشتن فقه با این تفکر که در آن موضوع قابل توجهی وجود ندارد اشتباه است