مردم نسبت به تبدیل نشدن تریبون‌های عزاداری به جایگاهی برای مباحث سیاسی حساس باشند