بورس کالا امروز از ۱۰۴هزارتن فرآورده نفت و پتروشیمی میزبانی می کند