پنج نفر در حملات تروریستها به حلب شهید یا زخمی شدند