عرضه شکر تا شکستن قیمت/ تامین برنج و شکر ارزان برای هیات‌ها